Kategoria: Informatyka dla ekonomistów

SYSTEMY STEROWANIA PROCESAMI

Systemy sterowania procesami wymagają, aby urządzenia koń­cowe były wyposażone w odpowiednie czujniki, przyrządy po­miarowe, urządzenia’ wykonawcze, a ponadto konwertery analo­gowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, które pozwalają na odpo­wiednie przekształcenie danych na sygnały komputerowe i od­wrotnie. W systemach kontrolno-sterujących z udziałem człowie­ka korzysta się z urządzeń końcowych umożliwiających szybkie zbieranie danych (uproszczone klawiatury, czytniki żetonów, kart identyfikacyjnych itp.) oraz szybkie uzyskanie dyspozycji w po­staci czytelnej dla człowieka (wyjście akustyczne, urządzenia wy­świetlające, urządzenia drukujące).


Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie jakiegoś komputera to zbiór wszystkich progra­mów, które można wykonywać na tym komputerze. Program jest to algorytm zapisany w określonym języku programowania, zaś programowaniem nazywa się czynność zapisywania. Tak więc mówiąc o oprogramowaniu, mamy do czynienia z następującymi pojęciami: algorytm, program, język programowania, programo­wanie.  Intuicyjnie przez pojęcie algorytm rozumie się jednoznaczny prze­pis (metodę) rozwiązania zadania. Podobnie jak dowolne przepisy stosowane w życiu codziennym, algorytmy formułowane są w po­staci poleceń zwanych regułami, np. takich jak: „dodaj a; do y”, „przepisz zawartość kolumny A do kolumny B” itd.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

ALGORYTM

Samo słowo algorytm pochodzi od nazwiska wielkiego astro­noma i matematyka ,Muhammad ibn Musa al-Madżusi al-Kho- rezmi. Mniej więcej do pierwszej połowy’wieku dwudziestego sto­sowana była intuicyjna definicja algorytmu. Ale kiedy postawio­no pytanie, czy każde zadanie można rozwiązać, pojawiła się po­trzeba sprecyzowania tego pojęcia. Począwszy od lat trzydziestych naszego stulecia, proponowano wiele wariantów precyzyjnej de­finicji algorytmu. Do najbardziej znanych należą definicje oparte na pojęciach maszyny Turinga, funkcji rekuren^Jrtnej, maszyny Posta, ^-notacji, ^algorytmu Markowa.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

PRECYZYJNE OKREŚLENIA

Po dokonaniWych precy­zyjnych określeń okazało się, że wszystkie one są rownoważne. Intuicyjnie można to wyrazić następująco: dowolny przepis (me­toda) rozwiązania jakiegoś zadania zapisany w postari/maszyny Turinga daje się również zapisać w postaci funkcji^ekurencyj- nej i, na odwrót, dla każdej funkcji rekurencyjflej istnieje odpo­wiednia maszyna Turinga. Dotyczy to dowolnćj pary precyzyj­nych definicji algorytmu.Zauważmy, że przez pojęcie rozwiązanie zadania rozumie się tu już sam’zapis w określonej notacji. Notację taką nazywa się- językiem algorytmicznym.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA

W przypadku praktycznych zastoso­wań chodzi nam zwykle nie o potencjalną możliwość rozwiązania zadań, lecz o same procesy ich rozwiązywania, co na ogół jest sprawą żmudną i nieinteresującą intelektualnie (jeśli znany jest już przepis rozwiązania). Dlatego chcielibyśmy, aby rozwiązania, takie uzyskiwane były przez jakieś urządzenia (maszyny). Urzą­dzenia takie nazywane są komputerami. Jeżeli algorytm zapisany jest w takim języku, że można go zrealizować na jakimś kompu­terze, to nazywa się on programem pracy danego komputera lub,, krótko, programem. Język algorytmiczny w tym przypadku na­zywa się językiem programowania. Jak widać z powyższego, każ­dy program jest algorytmem (ale nie na odwrót) oraz każdy język, programowania jest językiem algorytmicznym (ale nie na. odwrót).

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!