Kategoria: Wychowawca i nauczyciel

MOŻNA WSKAZAĆ

Można wskazać to, co sprzyja zapamiętywaniu informacji, trwałemu przechowywaniu ich i sprawnemu aktualizowaniu. Istnieją czynniki, które powodują, że przyswojone treści funkcjonują tylko w niezmienionej postaci, jako zachowanie nawykowe, stereotypowe; są również takie, które sprzyjają aktywności twórczej.Poza czynnikami sytuacyjnymi działającymi w trakcie uczenia się nieobojętne okazuje się również to, co działo się wcześniej. Wpływ może dotyczyć zarówno przebiegu późniejszego uczenia się, jak końcowych jego rezultatów. Głównie, aczkolwiek nie wyłącznie, chodzi o to, czego i jak uczył się podmiot. Przede wszystkim jest ważny stosunek uczenia się aktualnego do poprzedzającego.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

WCZEŚNIEJSZE UCZENIE SIĘ

Stwier­dzono, że niekiedy wcześniejsze uczenie się nie wywiera wyraźnego wpływu na uczenie się późniejsze, niekiedy wpływ jest negatywny, niekiedy pozytywny. W przypadku wpływu negatywnego mówimy hamowaniu proaktywnym bądź negatywnym transferze, w przypad­ku wpływu pozytywnego — o ułatwieniu proaktywnym bądź o pozy­tywnym transferze. Negatywny wpływ wyraża się w powolniejszym uczeniu się, większej liczbie popełnianych błędów, niższych koń­cowych rezultatach w stosunku do tych, które można by uzyskać, gdyby aktualne uczenie się nie było poprzedzone wcześniejszym. Zdarza się na przykład, że kolejno przyswajane treści mylą się uczniowi. Wpływ pozytywny wyraża się w szybszym uczeniu, mniej­szej liczbie błędów, wyższych rezultatach końcowych.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

PROAKTYWNE HAMOWANIE

To, jakim okazuje się wpływ, nie jest kwestią przypadku; wiadomo, kiedy można oczekiwać takich lub innych rezultatów. Proaktywnemu hamowaniu transferowi negatywnemu można niekiedy przeciwdziałać.Stwierdzono, że to, co następuje po uczeniu się, także nie jest obojętne. Nie wpływa oczywiście na przebieg wcześniejszego uczenia się (jako że ono już się skończyło), może jednak obniżać bądź podwyższać jego późniejsze rezultaty, sprawiając na przykład, że przyswojone treści ulegają szybszemu zapominaniu bądź bardziej trwale są przechowywane w pamięci. W pierwszym przypadku mówi­my o hamowaniu, w drugim o ułatwianiu retroaktywnym. Nietrudno zauważyć, że hamowanie jest czymś niekorzystnym i że często daje się we znaki w szkole, w której uczeń przyswaja sobie kolejno wiele różnorodnych treści.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

WZAJEMNE POWIĄZANIE RÓŻNYCH DETERMINANT UCZENIA SIĘ

Odnotujmy jednak że wykorzystując znane prawidłowości, hamowaniu retroaktywnemu można w znacznym stopniu przeciwdziałać.Mówiąc o kategoriach czynników wpływających na efekty uczenia się, zwracaliśmy uwagę na niektóre ich powiązania. Powiedzieliśmy m.in., że właściwości podmiotu wyznaczają w pewnym stopniu jego aktyw­ność. Można by dodać, że na aktywność tę wpływają również czynniki sytuacyjne. W aktywności jednostki trudno czasem rozgraniczyć owe wpływy, mamy zazwyczaj do czynienia z efektem łącznym.Najbardziej bezpośrednia jest zależność uczenia się od tego, co czyni podmiot — na to zaś wpływają zawsze zarówno jego właściwo­ści, jak i czynniki sytuacyjne. By zrozumieć to, co zachodzi w wyniku uczenia się, trzeba poznać owe liczne uwarunkowania w ich wzajem­nych powiązaniach.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!

PODMIOTOWE WYZNACZNIKI UCZENIA SIĘ

Powiedzieliśmy, że uczenie się zależy od tego, kto się uczy. Zajmijmy się więc nieco bliżej podmiotowymi wyznacznikami uczenia się. Jakie cechy podmiotu wchodzą w grę jako determinanty uczenia się i na czym polega ich znaczenie? Właściwości tych jest wiele. Można wyróżnić wśród nich trzy kategorie: cechy gatunkowe, rozwojowe.Na podstawie potocznych obserwacji wszyscy wiedzą, że uczenie się występuje nie tylko u człowieka. Wystarczy przyjrzeć się, co robią kury na widok gospodyni wychodzącej z miską na podwórze, lub obserwować zachowanie się psa w domu, by nie mieć żadnej wątpliwo­ści, że zwierzęta się uczą.

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!